คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด และกลุ่มบริษัทของเรา* เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ โดยแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้

คำชี้แจงนี้ใช้บังคับกับช่องทางออนไลน์ของเรา เช่น การใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ดำเนินการ และช่องทางติดต่อทางออฟไลน์ คอลเซ็นเตอร์ โดยคำชี้แจงนี้ใช้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการของเรา

ท่านจำเป็นต้องอ่านคำชี้แจงนี้ร่วมกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นใด (ถ้ามี) ที่เราอาจจัดทำขึ้นในบางสถานการณ์ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านตระหนักถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลของท่าน คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ (ถ้ามี) และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลบล้างคำประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ดังกล่าว เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มออฟไลน์ ท่านยอมรับ ให้ความยินยอม และตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำชี้แจงนี้

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ ประกอบไปด้วย

1. ผู้ควบคุมข้อมูล

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ออกในนามบริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 14 ซอยบางนา ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (ที่เรียกว่า “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอินหรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก การคลิกลิงค์เหล่านั้นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้และจะไม่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการอื่น ๆ ซึ่งทำให้ท่านเข้าถึงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอาจให้เมื่อท่านใช้บริการดังต่อไปนี้ของเรา

 • เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ดำเนินการโดยบริษัท
 • เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มออฟไลน์ ในการซื้อขายสินค้า ใช้บริการผ่านช่องทาง
 • เมื่อท่านร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ทำแบบสอบถาม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในทางอื่นใด
 • เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของเรา หรือร้องเรียน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ออนไลน์โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือใช้บริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ระบบปฏิบัติการที่ใช้ ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ (IP Address) เวลาที่ท่านเข้าใช้ เว็บไซต์แหล่งที่มาที่แนะนำท่านให้กับเรา หน้าเว็บเพจที่ท่านเปิด วันที่และเวลาในการเปิดหน้าเว็บเพจดังกล่าว การเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้และเว็บบีคอน

คุกกี้ คือ บรรดาไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ เหตุผลประการหนึ่งคือคุกกี้ช่วยเราในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์ของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อให้เห็นว่าบรรดาพื้นที่และคุณสมบัติการใช้งานใดที่ได้รับความนิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บบีคอน เป็นภาพอีเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจถูกใช้บนเว็บไซต์และอีเมลของเรา

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อท่านใช้อุปกรณ์ของท่านเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (ผ่านระบบวายฟาย และระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่)

เราอาจจัดเก็บข้อมูลรวม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง เราอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวม เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก ในบางกรณี เราอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหากข้อมูลที่ถูกรวมเข้ากันนั้นสามารถระบุตัวตนของบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกปฏิบัติโดยเราในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบบในคำชี้แจงนี้และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่เสมอ ในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัท
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ถ้ามี)

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ดำเนินการ และจัดการการซื้อขายสินค้าและบริการของบริษัทสำหรับท่าน รวมถึงการสมัครเป็นลูกค้าหรือสมาชิกของท่าน ขั้นตอนการยืนยันผู้ใช้งาน การส่งคำสั่งซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขาย การแลกคะแนนสะสม การเข้าร่วมบัญชีและโปรแกรมของท่าน และการเข้าใช้เว็บไซต์และการบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า ดำเนินการตามข้อร้องเรียนที่ท่านได้แจ้งกับเรา หรือกระทำการใด ๆ เพื่อตอบสนองการสอบถามของท่านหรือกิจกรรมอื่นใดบนเว็บไซต์ หรือทางแพลทฟอร์มบริการลูกค้าอื่นใด
 • สื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อขาย การใช้บริการของท่าน การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และคำร้องขอข้อมูลของท่าน
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารและสื่อสารกับท่านผ่านทางข้อความ ทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัท สินค้า ข่าวสาร และกิจกรรมของเราและเสนอสินค้า บริการ ใหม่ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเรา รวมถึงข้อเสนอของบริษัท และข้อเสนอของบริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการทำการตลาดและส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคล
 • ขอคำติชมหรือการเข้าร่วมทำแบบสำรวจ (รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า) วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิตและการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่เราจะทำการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และบริการของเรา ร่วมถึงการทดสอบและพัฒนาระบบของเรา และป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
 • พัฒนาสินค้า บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ของเรา
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญา ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง หากข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บริการแก่ท่านได้

4. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้

 • การยืนยันตัวตน – ชื่อนามสกุลของท่าน อายุ วันเกิด เพศ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ – ชื่อผู้ใช้ของท่าน หมายเลขบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน
 • ข้อมูลติดต่อ – ที่อยู่ อีเมลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ข้อมูลระบุพิกัด
 • ข้อมูลติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ – สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน – หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัตรเดบิต
 • ข้อมูลเชิงพาณิชย์ – ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผ่านมาของท่าน
 • ข้อมูลติดต่อสื่อสาร – การบันทึกเสียงของท่านเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัท
 • อื่น ๆ  – ข้อมูลการเป็นสมาชิก ความสนใจในสินค้า และกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็น คำติชม คำถามหรือข้อแนะนำ และข้อมูลในประเด็นอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวมิติ) เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา

ผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับบุคคลทีมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ผู้เยาว์”) หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในทางกฎหมายในการให้ความยินยอม ท่านยืนยันว่าได้รับความยินยอม (โดยเป็นกรณี ๆ ไป) จากบุคคลต่อไปนี้

 • ผู้แทนโดยชอบธรรมที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ เมื่อผู้เยาว์ยังไม่มีสิทธิในการดำเนินการเพียงลำพัง และผู้เยาว์ต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • ผู้อนุบาลเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา เช่น การดำเนินการการชำระเงิน และด้านบัตรเครดิต การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การให้บริการลูกค้า การตลาด หรือการแจกจ่ายแบบสำรวจ เพื่อให้ความสะดวกแก่การจัดส่งสินค้าของเราและการให้บริการออนไลน์ การโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน หรือการป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการภายนอกของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน หรือผู้เสนอผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน หรือผู้เสนอผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของเรา ท่านจะทราบได้ว่าเมื่อใดพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอ เนื่องจากชื่อของพันธมิตรธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะปรากฏอยู่ โดยอาจปรากฎลำพังหรือควบคู่กับชื่อของเรา หากท่านเลือกที่จะรับบริการทางเลือกเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ ตัวอย่างของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้ท่านได้รับรางวัลผ่านการรับบริการ

กลุ่มบริษัท

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่าง กลุ่มบริษัทของเรา* เพื่อติดต่อสื่อสารทางการตลาด ให้บริการที่ท่านร้องขอ (รวมถึงบริการลูกค้า) และการตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบบัญชี/การปฏิบัติตามข้อกำหนด)

หน่วยงานราชการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต – เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องเราจากความรับผิดหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับการขาย การโอนสิทธิ และการโอนกิจการหรือบริษัทของเราไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเป็นการบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ของเรา และผู้อื่น

การปรับโครงสร้างธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีมีการขาย การโอนสิทธิ หรือการโอนกิจการของเราหรือการส่งต่อบริการไปยังผู้ให้บริการอีกราย เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เพื่อห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของท่าน

6. การโอนไปยังต่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบรรดาประเทศนอกประเทศไทยเพื่อไปถึงกลุ่มบริษัท และผู้ให้บริการภายนอกของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของเราเพื่อดำเนินการให้บริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา) ในกรณีเช่นว่านั้น เราจะจัดให้มีมาตรการการป้องกันและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับของประเทศไทย

7. การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้คำชี้แจงฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในคำชี้แจงฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา หรือดำเนินการทำข้อมูลให้เป็นนิรนามอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุตัวตนของท่านได้

8. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับ

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่เราจะจัดหาข้อมูลดังกล่าว

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน

ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านได้ยืนคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะกรณีที่เราสามารถแสดงความจำเป็นและเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หากท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูล และมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่ระหว่างพิจารณา เป็นต้น

การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากสามารถทำได้ ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่านได้ให้แก่ท่าน หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

การขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิทุกเมื่อในการถอนความยินยอมของท่าน โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของเราตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมนั้น

สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในบางกรณี เช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา การดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจสอบการฉ้อโกง และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำ ซึ่งอาจไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

9. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเรา

ทางไปรษณีย์: บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 14 ซอยบางนา ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ทางอีเมล: law@auroratrading.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางอีเมลข้างต้น

10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรานำมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านองค์กร มาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการทำลายโดยอุบัติเหตุหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

11. คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน) และเทคนิคอื่น ๆ เช่น เว็บบีคอน (web beacons) (ไฟล์รูปภาพขนาดเล็กที่ชัดเจนซึ่งใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของท่านบนเว็บไซต์ของเรา) ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่บอกเราว่าท่านใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บของเราอย่างไร เราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรวบรวมรายงานทางสถิตเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์

การใช้คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของท่าน เราอาจใช้คุกกี้ถาวร (persistent cookie) (คุกกี้ที่ยังคงเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ของท่าน) เพื่อบันทึกรายละเอียดของท่าน เพื่อให้เราสามารถจดจำท่านได้หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์พยายามติดตั้งคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ ได้แก่

 1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานและไม่สามารถปิดการใช้งานได้ในระบบของเรา โดยปกติคุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นการใช้งานหรือแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากกระทำการดังกล่าวบางส่วนของเว็บไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้
 2. คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies) เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะติดตามที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากเป็นไปได้เราจะรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เฉพาะตัว
 3. คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งผ่านเว็บไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา โดยบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้และแบ่งปันคุกกี้เหล่านั้นเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่ท่านสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นๆ ให้ท่านเห็น ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านโดยไม่ซ้ำกัน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะพบกับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง
 4. คุกกี้การมีส่วนร่วม (Engagement Cookies) คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มการทำงานให้กับเว็บไซต์และอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของท่านหากปิดการใช้งานอยู่ คุกกี้เหล่านี้จะใช้เพื่อให้วิทเจ๊ท (widget) การปรับปรุงสำหรับระบบตอบกลับอัตโนมัติสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า หรือให้วิทเจ๊ท (widget) การแจ้งเตือนสามารถดึงดูดความสนใจของท่านไปยังข้อเสนอใหม่และพิเศษ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามการเดินทางท่านเพื่อปรับแต่งการสนับสนุนและการส่งข้อความที่ได้รับให้เฉพาะตัว

หากท่านต้องการปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่

Google AdWords – http://www.google.com/settings/ads

Facebook Pixel – ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกับเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน

 • การโฆษณาบน Twitter – ท่านสามารถปิดการใช้งานโฆษณาที่ปรับแต่งได้ผ่านการตั้งค่า Twitter ของท่านโดยไปที่ส่วน “เนื้อหาโปรโมท” และ “การปรับเปลี่ยนในแบบของท่าน”
 • Google Analytics – ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หรือโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ที่ http://tools.google.com/dipage/gaoptout

ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

12. ความรับผิด

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท ท่านรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลของพวกเขาเหล่านี้ให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องและต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับบริษัท หรือกับบุคคลภายนอก

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้เป็นระยะ

หมายเหตุ

กลุ่มบริษัทของเรา*  คือ       บริษัท ออโร่ร่า เทรดดิ้ง จำกัด

                                 บริษัท ออโรร่า ออมทอง จำกัด

                                 บริษัท ออโรร่า พรีเชียส เมทัล จำกัด (อินเตอร์เนชั่นแนล)