สนใจเปิดบัญชีลงทุนทองคำ

ชื่อผู้รับ
นามสกุลผู้รับ
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่ จังหวัด
สนใจผลิตภัณฑ์
ลงทุนทองคำออมทอง

หลังจากกรอกฟอร์มและส่งหลักฐานแล้ว ลูกค้ารอคอนเฟิร์มสมาชิกทางอีเมล
และทางโทรศัพท์ภายใน1ถึง2วันทำการ
– ลูกค้าสามารถแสกนและส่งหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร
และส่งมาที่ invest@aurora.co.th หรือ แฟ็กซ์. 02-206 0678
– ลูกค้าสามารถขอเอกสารใบสมัครและสัญญาซื้อขายทองคำแท่งผ่านเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ
สามารถสมัคร#ขอเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 14 ซ.บางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-178 9999 กด 9
โทรสาร 02-206 0678
และเคาน์เตอร์สาขา พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร ดังนี้

ประเภทบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
สำเนาสมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ดาวน์โหลด PDF

ประเภทบุคคลธรรมดาต่างประเทศ
สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (work permit)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า ดาวน์โหลด PDF

ประเภทนิติบุคคล
สำเนา ภ.. 20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
รายงานการประชุมบริษัท
งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัทสำเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจร้านทอง(ภพ. 20) หรือ
สำเนาการชำระภาษี
(สำหรับร้านทอง, ร้านเพชรและนิติบุคคล) ดาวน์โหลด PDF

     ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ เอกสารฉบับสำเนาต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครชัดเจน ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบสมัครและหนังสือสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง พร้อมทั้ง จัดส่งเอกสารประกอบ
การเปิดบัญชีซื้อขายให้เรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องก่อนการซื้อขายเท่านั้น

*กรณีที่ผู้สมัครต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำธุรกรรม(เป็นผู้ซื้อขาย และรับทองคำแทนได้)แทนเจ้าของบัญชี โปรดให้ ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งแนบสำเนารับรองบนบัตรประชชนของบุคคลอื่นผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมอบอำนาจกระทำแทนระหว่างกัน พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีไม่เกิน 1-2 วันทำการ
หลังจากได้รับเอกสารเปิดบัญชีครบถ้วน (เอกสารสัญญา, เอกสารแสดงตัวตน, bank statement และ ใบ pay-in เงินฝากหลักประกัน)

     หลังจากที่ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทางออโรร่าจะให้ลูกค้าวางหลักประกันเพื่อเริ่มการซื้อขาย เลขที่บัญชีในการโอนเงิน หลักประกัน และชำระรายการซื้อ

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหลักประกัน และชำระรายการซื้อ